Duomenų tvarkymas | Lietuviška prekė
Naršydami šioje svetainėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą. Sužinokite daugiau
Gerai

Asmens duomenų tvarkymo sutartis

1. Sąvokos

1.1 Asmens duomenys – bet kuria informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 1 punkte.

1.2. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. balandžio 27 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

1.3. Duomenų valdytojas – asmuo, kuris pagal šią sutartį nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 punkte, bei perduoda asmens duomenis duomenų tvarkytojui.

1.4. Duomenų tvarkytojas – asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu, pagal jo nurodymus ir kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 8 punkte.

1.5. Duomenų tvarkymas – bet kokie veiksmai, atliekami naudojant asmens duomenis, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 2 punkte.

1.6. Bendrovė – MB „Pavojingos idėjos“, juridinio asmens kodas 304496867, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 9-1, LT-01102 Vilnius, el. paštas info@lietuviskapreke.lt.

1.7. Sistema – bendrovės programinis sprendimas „lietuviskapreke.lt“, kuriuo ji pardavėjams teikia prekių kūrimo, informacijos apie jas pateikimo ir prekybos paslaugas.

1.8. Pardavėjas – savo prekes per Sistemą pardavinėjantis juridinis ar fizinis asmuo, kurio kontaktai pateikiami prie prekės aprašymo.

1.9. Pirkėjas – fizinis asmuo, perkantis ar nusipirkęs Pardavėjo prekes per Sistemą.

2. Sutarties dalykas

2.1. Asmens duomenų tvarkymo sutarties (toliau – „sutartis“) tikslas – užtikrinti sistemos pagalba Pardavėjo tvarkomų Pirkėjo asmens duomenų apsaugą ir saugumą pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Sutartis tarp pardavėjo ir bendrovės reglamentuoja pirkėjo asmens duomenų tvarkymą, atsakomybes ir tarpusavio pareigas.

2.2. Bendrovė šios sutarties pagrindu kaip duomenų tvarkytojas pirkėjų asmens duomenis tvarko pardavėjo pavedimu.

2.3. Pardavėjas kaip duomenų valdytojas naudojasi sistema pirkėjų asmens duomenų tvarkymui.

2.4. Pardavėjui teisė naudotis sistema suteikiama tik jam sutinkant su šia sutartimi. Ši sutartis yra būtina naudojimosi sistema sąlyga.

2.5. Ši sutartis laikoma priedu prie sistemos pirkimo-pardavimo taisyklių.

3. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pardavėjas bendrovei paveda pirkėjo asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir perdavimą pardavėjui.

3.2. Bendrovė asmens duomenis saugo 1 (vienus) metus nuo asmens duomenų gavimo dienos.

4. Šalių įsipareigojimai

4.1. Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, įsipareigoja:

4.1.1. taikyti technines ir organizacines duomenų saugumo priemones; 

4.1.2. taikyti priemones galimai prie pirkėjų asmens duomenų prieigą turinčių asmenų patikimumui užtikrinti, sudaryti su šiais asmenimis konfidencialumo sutartis arba taikyti įstatymuose nustatytą konfidencialumo pareigą;

4.1.3. pirkėjų asmens duomenis tvarkyti tik savo ir pardavėjo tikslais, neaskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent to reikia pagal kitus susitarimus su pardavėju;

4.1.4. informuoti pardavėją apie išaiškėjusius asmens duomenų pažeidimus;

4.1.5. pardavėjui suteikti pagalbą atsakant į pirkėjo prašymus dėl BDAR III skyriuje nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

4.2. Pardavėjas, kaip duomenų valdytojas, šia sutartimi įsipareigoja:

4.2.1. turėti pasitvirtintas vidines duomenų tvarkymo taisykles.

4.2.2. tvarkant asmens duomenis laikytis galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų, o pirkėjui sudaryti sąlygas įgyvendinti duomenų subjekto teises ir į jo prašymus dėl šių teisių įgyvendinimo atsakyti tiesiogiai; 

4.2.3. tvarkyti pirkėjo asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, kai reikalinga, dėl duomenų tvarkymo gauti tinkamą pirkėjo sutikimą;

5. Asmens duomenų tvarkymo subranga (subtvarkymas)

5.1. Pardavėjas sutinka, kad bendrovė be išankstinio sutikimo davimo pavestų asmens duomenų tvarkymą kitiems duomenų tvarkytojams, jei toks veikimas atitinka šios sutarties nuostatas. Bendrovė, pasitelkdama subtvarkytojus, įsipareigoja su jais sudaryti asmens duomenų tvarkymo sutartį, kuri užtikrintų šioje sutartyje numatytus asmens duomenų apsaugos standartus.

5.2. Bendrovė privalo pateikti aktualų asmens duomenų subtvarkytojų sąrašą, jeigu to pareikalauja pardavėjas.

6. Konfidencialumas

6.1. Šalys įsipareigoja visą vykdant šią sutartį iš kitos šalies gautą savo esme neviešą informaciją laikyti konfidencialia. Šalys įsipareigoja be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai nustatytus atvejus. 

6.2. Konfidencialumo įsipareigojimą pažeidusi šalis privalo atlyginti visus kitos šalies patirtus nuostolius.

6.3. Konfidencialumo įsipareigojimai galioja nuo šios sutarties galiojimo pradžios iki po jos galiojimo pabaigos praėjus vieniems metams.

7. Sutarties galiojimas ir asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. Sutartis įsigalioja, kai pardavėjas pradeda naudotis sistema.

7.2. Bendrovė įsipareigoja ištrinti saugomus asmens duomenis ir galimas jų kopijas, kai pasibaigia numatytas asmens duomenų tvarkymo terminas.

7.3. Vienašališku bendrovės sprendimu sutartis gali būti keičiama. Atnaujinta sutarties versija skelbiama www.lietuviskapreke.lt svetainėje, o apie jos pakeitimus elektroniniu paštu informuojamas pardavėjas.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Esant asmens duomenų apsaugos nuostatų neatitikimams tarp šios sutarties ir kitų tarp šalių sudarytų sutarčių, taikomos šios sutarties nuostatos.

8.2. Visi dėl šios sutarties kylantys ginčai su bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

8.3. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: info@lietuviskapreke.lt.

Naujienlaiškis

Gaukite naujausius pasiūlymus pirmi!

Siunčiame ne daugiau nei vieną laišką per savaitę.