Pasirinktas siuntimas:
Lietuvoje
Meniu
Išskirtinumai


Tinklapio naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Taisyklės – šios Tinklapio naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.2. Bendrovė – MB „Pavojingos idėjos“, juridinio asmens kodas 304496867, PVM mokėtojo kodas LT100011914717, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 9-1, LT-01102 Vilnius.

1.3. Tinklapis – Bendrovei priklausantis tinklapis, esantis adresu www.lietuviskapreke.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Bendrovė.

1.4. Pardavėjas – Užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos Tinklapyje vadovaujantis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto prekių užsakymo įvykdymą. Pardavėjo rekvizitai nurodomi prekių užsakyme.

1.5. Pirkėjas – bet kuris juridinis arba fizinis (pilnametystės sulaukęs arba tėvų/rūpintojų sutikimą turintis nepilnametis nuo 14 iki 18 metų) asmuo, kuris įsigyja prekių Tinklapyje ir (ar) naudojasi kitomis Tinklapyje teikiamomis paslaugomis.

1.6. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.7. Užsakymas – prekių užsakymas Tinklapyje, kuriame yra nurodomos Pirkėjo iš Pardavėjo įsigyjamos prekės.

1.8. Prekės – Pirkėjo iš Pardavėjo įsigyjamos prekės ir (ar) paslaugos.

1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento.

1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnio 1 punkte.

1.11. Paskyra – Pirkėjo Tinklapyje Taisyklių pagrindu atlikto registravimosi rezultatas, kuriuo sukuriama Pirkėjo asmens duomenis ir Užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.12. Privatumo politika – Bendrovės patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo taisyklės, naudojantis Tinklapiu. Privatumo politika neapima asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis pagal savo nustatytas taisykles tvarko Pardavėjas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.

2.3. Pardavėjas, prieš pradedant prekybą Prekėmis Tinklapyje, registracijos Tinklapyje metu patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.

2.4. Bendrovė, esant būtinybei, turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, Taisyklių pabaigoje nurodydama aktualios Taisyklių redakcijos paskelbimo datą. Pirkėjas apie tai bus informuojamas Prekių pirkimo Tinklapyje metu po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo. Pardavėjas apie tai bus informuojamas savo paskyroje, esančioje Tinklapyje, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo dienos ir iki šios datos turi patvirtinti, kad sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis. Atnaujintos Taisyklės įsigalioja nuo aktualios Taisyklių redakcijos paskelbimo datos. Užsakymams, kurie buvo pateikti iki įsigaliojant naujai Taisyklių redakcijai, galioja senesnės redakcijos Taisyklių nuostatos. Pirkėjui ir (ar) Pardavėjui nesutinkant su Taisyklėmis, Pirkėjui nesuteikiama galimybė įsigyti Prekių Tinklapyje, atitinkamai Pardavėjui – Tinklapyje prekiauti Prekėmis.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys perduodami ir Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys yra tvarkomi Pardavėjo, nurodyto Užsakyme, nustatyta tvarka, taip pat laikantis tarp Bendrovės ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo. Prieš įsigyjant Prekes ir sudarant Sutartį, Pirkėjas turėtų susipažinti su Pardavėjo taikoma privatumo politika ar kitu dokumentu, skirtu fizinių asmenų informavimui apie svarbiausius Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo elementus pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 str. Pardavėjų skelbiamus dokumentus apie tai, kaip kiekvienas Pardavėjas renka, naudoja ir saugo informaciją, Pirkėjas gali rasti paspaudęs ant šios nuorodos, pasirinkęs norimą Pardavėją bei paspaudęs mygtuką „Apie“.

3. Prekių užsakymas, atsiskaitymas ir pristatymas

3.1. Pirkėjas Prekes Tinklapyje užsisakyti gali su registracija arba be registracijos.

3.2. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste arba mokėjimo kortele.

3.3. Kai Pirkėjas atlieka paskutinį Užsakymo pateikimo žingsnį (atlieka mokėjimą už Prekes), laikoma, kad tarp Šalių sudaryta Sutartis ir tarp jų atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Pirkėjas apie Užsakymo priėmimą informuojamas elektroniniu paštu.

3.4. Pirkėjo Užsakymas saugomas Tinklapyje ir pas Pardavėją.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentas ((PVM) sąskaita-faktūra) jam gali būti pateikiamas kartu su Prekėmis fiziniu būdu arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo. Šiame dokumente nurodomi Pardavėjo rekvizitai ir Pirkėjas, užsakytos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, mokesčiai, galutinė kaina ir kiti duomenys.

3.6. Pirkėjo pirktų Prekių (PVM) sąskaitos-faktūros taip pat talpinamos Pirkėjo Paskyroje.

3.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavėjo Prekių bendra kainų suma nesiekia 14,99 Eur (įskaitant PVM), Pardavėjo iniciatyva, nurodant tai Prekių krepšelyje, gali būti taikomas 2,99 Eur (įskaitant PVM) administravimo mokestis. Tuo atveju, kai Pirkėjas perka kelių skirtingų Pardavėjų Prekes, kurių bendra kainų suma nesiekia 14,99 Eur (įskaitant PVM), ir Prekių krepšelis yra išskaidomas, kaip numatyta Taisyklių 3.8. punkte, Pardavėjų iniciatyva, nurodant tai atitinkamame Prekių krepšelyje, gali būti taikomas 2,99 Eur (įskaitant PVM) administravimo mokestis kiekvienam tokiam Prekių krepšeliui atskirai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šio mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį šiame Taisyklių punkte numatytais atvejais sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už visas viename Prekių krepšelyje esančias Prekes, jam taip pat grąžinamas ir Pirkėjo sumokėtas administravimo mokestis.

3.8. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų Prekes, Pirkėjo Prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus Prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją, pagal šiuos Prekių krepšelius formuojant atskirus Užsakymus.

3.9. Pardavėjas Tinklapio nustatymuose gali pasirinkti jo Prekėms taikomus pristatymo būdus. Užsakydamas Prekes, Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Pardavėjo pasirinktų ir nurodytų Prekių pristatymo būdų. Taisyklių 3.8. punkte numatytu atveju, kai iš skirtingų Pardavėjų Prekių suformuotas Pirkėjo Prekių krepšelis yra išskaidomas į atskirus Prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją, Pirkėjas turi sumokėti už kiekviename Prekių krepšelyje esančių Prekių pristatymą atskirai. Kitos Prekių pristatymo sąlygos ir Prekių pristatymo kainos nurodytos puslapyje https://www.lietuviskapreke.lt/pristatymas.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties.

4.2. Pirkėjas turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka pakeisti ar grąžinti įsigytas nekokybiškas Prekes.

4.3. Pirkėjas privalo Taisyklėse numatyta tvarka priimti Prekes ir už jas visiškai atsiskaityti.

4.4. Pirkėjas privalo pasikeitus Užsakyme pateiktiems duomenims, nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Bendrovės ir Pardavėjo teisės bei pareigos

5.1. Bendrovė ir Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir jo Asmens duomenis tvarkyti Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja Tinklapyje aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjui Pirkėjo užsakytas Prekes ir priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, remiantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jam keliamas pareigas.


6. Sutarties atsisakymas ir Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas per 14 dienų turi teisę atsisakyti Sutarties, nenurodydamas priežasties, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje, išskyrus to paties straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Taisyklių 6.1. punkte nurodytos Pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties terminas pasibaigia suėjus 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos arba kai įvyksta kitos sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 3 dalies 2 punkto a – c papunkčiuose.

6.3. Jeigu Pirkėjas atsisako Sutarties, kol Prekės jam dar nepristatytos, Sutartis nutraukiama atmetant Užsakymą.

6.4. Jeigu Pirkėjas atsisako Sutarties, kai Prekės jam jau pristatytos, grąžinti Prekes, remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų per kurjerių tarnybą išsiunčiant arba tiesiogiai pristatant Prekes Pardavėjo nurodytu adresu. Jeigu Prekės grąžinamos per kurjerių tarnybą, jos turi būti tinkamai supakuotos transportavimui, kad nebūtų pažeistos siuntimo metu, o siuntos sekimo numeris el. paštu turi būti perduotas Pardavėjui.

6.5. Pirkėjui atsisakius Sutarties, Pardavėjas įsipareigoja, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje numatytos tvarkos, grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. 

6.6. Kai Pirkėjas grąžina nekokybišką Prekę, Pardavėjas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įsipareigoja priimti nekokybišką Prekę ir, Pirkėjo pasirinkimu – pakeisti ją analogiška kokybiška Preke (jei Pardavėjas tokią Prekę turi) arba ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtus pinigus.

6.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekių atgal ir negrąžinti Pirkėjui pinigų už Prekes, kurios buvo grąžintos su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju kaltės (pvz., Prekės buvo pažeistos dėl to, kad Pirkėjo buvo netinkamai supakuotos siuntimui, Prekės buvo sugadintos grąžinimo metu dėl Pirkėjo pasamdytos kurjerinės tarnybos kaltės). Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui pinigų už Prekes, kurios buvo prarastos dėl Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju kaltės (pvz., Pirkėjui nurodžius netinkamą Prekių grąžinimo adresą).

6.8. Visais Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais Prekių grąžinimo Pardavėjui ir Sutarties atsisakymo (kaip numatyta Taisyklių 6.1. punkte) atvejais Pirkėjas turi pranešti užpildydamas Prekių grąžinimo/Sutarties atsisakymo formą, kurią gali rasti puslapyje https://www.lietuviskapreke.lt/sutarties-atsisakymo-prekiu-grazinimo-forma , arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas grąžinti Prekę (nurodant priežastį) ar sprendimas atsisakyti Sutarties (priežasties nurodyti nebūtina), Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo internetiniame puslapyje nurodytu Pardavėjo elelektroninio pašto adresu.

6.9. Visais atvejais Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pareiškimą dėl Prekių grąžinimo, susisiekia su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų.

6.10. Visais Prekių grąžinimo Pardavėjui atvejais Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Tinklapyje užsisakant Prekes, Pirkėjas privalo nurodyti Užsakymo pateikimo metu prašomus Asmens duomenis.

7.2. Visi Pirkėjo pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ar kt.), pateikti rengiant Užsakymą, yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. I-1374), kitų Asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų bei Privatumo politikos.


7.3. Pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti Privatumo politika prieš pateikiant Užsakymą. Jei Pirkėjui kyla klausimų ar bet kuri Privatumo politikos dalis yra neaiški, Pirkėjas gali kreiptis į Bendrovę. Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikia Pirkėjui reikalingus paaiškinimus.


7.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę, jei pateikdamas Užsakymą jis nurodė netikslią informaciją apie save, dėl kurios Pardavėjas negalėtų pristatyti Prekių Pirkėjui ar Pardavėjui kiltų kitokių sunkumų siekiant įvykdyti Pirkėjo Užsakymą.


7.5. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų Asmens duomenų apie save pateikimą ir, jei reikalinga, greitą jų atnaujinimą, jei buvo pateikti neteisingi Asmens duomenys. Pirkėjui pateikus neteisingus Asmens duomenis, Pardavėjas gali neįvykdyti Sutarties arba įvykdyti ją netinkamai, pvz., Prekes pristatyti ne Pirkėjui. Kai Pardavėjas Sutartį įvykdo netinkamai dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingą arba netikslią informaciją apie save, kaltu dėl netinkamo Sutarties įvykdymo yra laikomas Pirkėjas.

7.6. Pirkėjo Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

8. Rinkodaros priemonės ir apsikeitimas informacija

8.1. Bendrovė ir Pardavėjas Tinklapyje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Bendrovė ir Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo tokio pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Bendrovė ir Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas su Prekėmis susijusius klausimus siunčia Pardavėjui Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo internetiniame puslapyje nurodytu Pardavėjo elelektroninio pašto adresu, o bendrus su Tinklapiu ir (ar) Paskyra susijusius klausimus – Bendrovei elektroninio pašto adresu info@lietuviskapreke.lt. Visas gautas su Prekėmis susijusias Pirkėjų užklausas Brendovė persiunčia Pardavėjui.

8.5. Bendrovė ir Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ir (ar) patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, taip pat žinutėms patenkant į SPAM katalogą ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų Asmens duomenų.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalys, Bendrovė, netinkamai vykdydami savo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ar jų nevykdydami, privalo atlyginti viena kitai su tuo susijusius nuostolius.

9.2. Bendrovė neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respulikos teisės aktais. Taisyklių pagrindu kylantiems Šalių ir Bendrovės santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Remiantis Civilinio kodekso 6.364 straipsniu Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą), jeigu teisės aktai ar sutartis nenumato kitaip.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami Šalių ir Bendrovės derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

10.5. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

2022-11-01 Taisyklių redakcija